Meest voorkomende types van discriminatie

Directe discriminatie

Directe discriminatie vindt plaats wanneer iemand ongunstig wordt behandeld vanwege een persoonlijk kenmerk dat door de wet wordt beschermd. Directe discriminatie gebeurt vaak omdat mensen onterechte veronderstellingen maken over wat mensen met bepaalde persoonlijke kenmerken wel en niet kunnen doen.

George solliciteert bijvoorbeeld naar een functie bij een bouwbedrijf maar krijgt de klus niet. Wanneer hij de bedrijf belt om te vragen waarom hij niet is gekozen, zegt ze tegen George: “We hebben eerder mensen uit jouw land aangenomen. Jullie delen onze werkethiek niet.

Indirecte discriminatie

Indirecte discriminatie vindt plaats wanneer een onredelijke eis, voorwaarde of praktijk wordt opgelegd die een persoon of groep benadeelt vanwege een persoonlijk kenmerk.

Discriminerende gedragingen en acties die van invloed zijn op een persoon of groep met bepaalde persoonlijke kenmerken kunnen verankerd raken in een organisatie of gemeenschap. Deze gedragingen worden vaak onderdeel van de organisatiecultuur en worden versterkt door beleid of procedures. Als een organisatie veel klachten over dezelfde of soortgelijke kwesties, kan het zijn vanwege diepgewortelde discriminatie, ook wel bekend als systematische discriminatie.

Een fabriek laat bijvoorbeeld alle medewerkers om 06.00 uur beginnen. Dit lijkt iedereen gelijk te behandelen, maar het kan werknemers die kinderen moeten verzorgen, meestal vrouwen, benadelen. Als het geen redelijke eis is, zal dit indirecte discriminatie zijn.

Geïnstitutionaliseerde discriminatie

Is een vorm van discriminatie die door een overheid of andere autoriteit wordt gesanctioneerd of als ‘normaal’ verdedigd wordt. Hieronder verstaat men onder andere racisme en seksisme als gevolg van sociale ontwikkelingen. De oorzaken van de discriminatie vindt men in organisatorische handelingen, in een netwerk van maatschappelijke instellingen, zoals de onderwijs- en vormingssector, de arbeidsmarkt, de woon- en stadsontwikkelingspolitiek, de gezondheidssector en de politie.

Het begrip is relatief nieuw. Historisch gezien heeft het begrip zijn oorsprong in het geïnstitutionaliseerd racisme, een term die door Stokely Carmichael van de Black Panther Party in de Verenigde Staten werd geïntroduceerd.

Een van de ‘zichtbaarste’ vormen was de apartheid zoals die uitgeoefend werd in Zuid-Afrika.

Intimidatie

Dit is een ongewenste, beledigende, vernederende en intimiderende handeling gericht op jou vanwege je leeftijd, handicap, geslacht, ras, seksuele geaardheid of religie. Intimidatie kan plaatsvinden in de vorm van gebaren, gesproken of geschreven woorden, afbeeldingen of grappen.

Seksuele intimidatie

Dit is een vorm van intimidatie, zoals hierboven uitgelegd, maar seksueel van aard. Seksuele intimidatie-incidenten laten je vaak gedegradeerd, vernederd en beledigd. Het heeft de neiging je waardigheid te schenden en je op vele manieren minderwaardig te laten voelen. Dit soort discriminatie kan ook komen met bedreigingen en beloften die je kwetsbaar maken.

ENGLISH

MOST COMMON TYPES OF DISCRIMINATION

Direct discrimination

Direct discrimination happens when someone is treated unfavourably because of a personal characteristic protected by the law. Direct discrimination often happens because people make unfair assumptions about what people with certain personal characteristics can and cannot do.

For example, George applies for a position with a construction company but doesn’t get the job. When he calls the company’s human resources manager to ask why he wasn’t chosen, she tells George: “We’ve employed people from your country before. You lot don’t share our work ethic.”

Indirect discrimination

Indirect discrimination occurs when an unreasonable requirement, condition or practice is imposed that disadvantages a person or group because of a personal characteristic. Discriminatory behaviours and actions that affect a person or group with certain personal characteristics can become entrenched in an organisation or community. These behaviours often become part of organisation’s culture and are reinforced by policies or procedures. If an organisation has a lot of complaints about the same or similar issues, it might be because of entrenched discrimination, also known as systemic discrimination.

For example, a factory makes all employees start at 6am. This might seem to treat everyone equally, but it could disadvantage employees needing to care for children, who are usually women. If it is not a reasonable requirement, this will be indirect discrimination.

 

Harassment

This is an unwanted, offensive, humiliating and intimidation act directed at you because of your age, disability, gender, race, sexual orientation or religion. Harassment can be in the form of gestures, spoken or written words, images or jokes.

 

Sexual harassment

This is a kind of harassment, as explained above, but sexual in nature. Sexual harassment incidents often leave you degraded, humiliated, and offended. It tends to violate your dignity and makes one feel inferior in many ways. This kind of discrimination may also come with threats and promises that make you feel vulnerable.